logo

Akty prawne obowiązujące

1. Statut Polskiego Związku Działkowców (uchwalony 2 lipca 2015r) - czytaj więcej.

2. Regulamin Rodzinnych Ogrodów Działkowych - czytaj więcej.

Dokumenty do pobrania

1.Umowa przeniesienia praw do działki
2.Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki
3.Deklaracja członkowska PZD
4.Wniosek do doręczanie korespondencji drogą elektroniczną
5.Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu
6.Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku
7.Aktualizacja danych osobowych
Formalności związane z przeniesieniem praw do działki:
1.Przed zawarciem umowy przeniesienia praw do działki proszę o kontakt z Biurem Zarządu (osobiście i najlepiej ze Zbywcą) w celu weryfikacji danych Zbywcy i jego prawa do działki. W szczególności - z jakiego tytułu przysługuje mu prawo działki, jaka jest jej powierzchnia, czy nie zalega z płatnościami, czy nie występuje jako działkowiec wspólnie z małżonkiem, itp.
2.Zawarcie umowy musi nastąpić przed notariuszem, który poświadcza podpisy.
3.Po zawarciu umowy Nabywca dostarcza do Biura Zarządu komplet dokumentów:
a) Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia do działki.
b) Kopię umowy przeniesienia praw do działki oraz oryginał do wglądu.
c) Deklarację członkowską PZD.
d) Wniosek o doręczenie korespondencji drogą elektroniczną.
Formalności związane z przeniesieniem praw do działki po zmarłym działkowcu:
Prawo do działki po zmarłym działkowcu w pierwszej kolejności przysługuje jego współmałżonkowi, a następnie jego osobom bliskim. W ciągu 6 miesięcy od dnia śmieci działkowca współmałżonek musi złożyć do Biura Zarządu Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku oraz załączyć akt zgonu.
W przypadku, gdy działkowiec nie posiadał współmałżonka lub współmałżonek w ciągu 6 miesięcy nie złożyl oświadczenia, prawo do działki przysługuje osobom bliskim. W takiej sytuacji prawo do działki przysługuje osobie bliskiej, która złoży w Biurze Zarządu Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu w terminie:
a) 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca (gdy nie posiadał współmałżonka),
b) 3 miesięcy po upływie okresu 6 miesięcy od dnia śmierci dziłkowca (gdy posiadał współmałżonka, a ten nie złożył stosowanego oświadczenia).
Prawo do działki zostaje nadane osobie bliskiej po upływie okresu o którym mowa w pkt a) lub b). W przypadku zgłoszenia wniosku przez kilka osób bliskich, ustanowienie prawa do działki następuje na rzecz tej osoby bliskiej wskazanej w orzeczeniu sądowym.


Częste pytania i odpowiedzi dotyczące przniesienia praw do działki można znaleźć na stronie PZD (link).

Komunikaty PZD

Komunikat Krajowej Rady PZD ws. zmiany zasad wycinki drzew i krzewów - 6.06.2017 czytaj więcej

Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r. - 12.01.2017 czytaj więcej

Apel Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 grudnia 2016 r. do Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz działkowców - 15.12.2016 czytaj więcej