logo
ZAKAZA WJAZDU NA TEREN ROD

W związku z niesprzyjającą pogoda oraz faktem "zakopania" się pojazdu ALBY na terenie ROD Osobowice istnieje całkowity zakaz wjazu samochodami na teren ogrodu ROD "Osobowice". Zakaz ten obowiązuję do odwołania ( do czasu utwardzenie głównej aleji )

Za utrudnienia przepraszamy !!!

Odczyt stanu liczników

Zarząd Rod "Osobowice" informuje, o konieczności podania do 12 kwietnia 2021 stanu licznika wody zarówno przez użytkowników pierwszego jak i drugiego etapu wodociągu. Wraz ze stanem licznika prosimy o podanie numeru licznika. Uruchomienie wody w obecnym sezonie zostanie zrobione dopiero kiedy będziemy mieli odczyty od wszystkich działkowców Odczyty można składać skrzynce na listy która znajduje się przy wejściu do domu działkowca lub mailowo na adres biuro@rodosobowice.pl

Życzenia Świąteczne

Drodzy Działkowcy

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzy Zarząd ROD OsobowiceOświadczenie w związku z budową Instalacji Nawadniania

Budowa drugiego etapu sieci wodociągowej w ROD Osobowice zostanie rozpoczęta w środę 7-10-2020 roku.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o odbiór oświadczenia o zgodzie na wejście na działkę celem wykonania przyłącza w biurze zarządu w dniu 6 października 2020 w godzinach od 16 do 18 oraz jego podpisanie. Oświadczenie będzie można też pobrać na naszej stronie internetowej www.rodosobowice.pl. W przypadku pobrania ze strony internetowej prosimy o zeskanowanie oświadczenia i odesłania go na adres mailowy: p.kosmatka@cadperfekt.pl lub biuro@rodosobowice.pl

Oswiadczenie można pobrać tutaj Pobierz plik PDFZebranie w Sprawie Instalacji Nawadniania

Zarząd ROD Osobowice w związku budowy drugiego etepu instalacji nawadniania zaprasza na zebranie organiazacyjno-informacyjne osoby które będą miały podłączaną wodę.

Zebranie odbędzie się 3 pażdziernika o godzinie 9:30

Prosimy o liczne przybycie .Informacja o przetargu

Zarząd ROD Osobowice ogłasza przetarg

Budowa instalacji nawadniania ogrodów działkowych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Osobowice" przy ul. Krotoszyńskiej 2 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 1/ 2020;

I. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA

Rodzinny Ogród Działkowy "Osobowice" , ul. Krotoszyńska 2, 51-009 Wrocław (zwany również „Organizatorem”) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w trybie przetargu pisemnego, zgodnie z przyjętymi kryteriami na wykonanie zadania;

„Budowa instalacji nawadniania ogrodów działkowych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Osobowice”

II. PRZEDMIOT PRZETARGU

Wykonanie instalacji nawadniania w ROD "Osobowice". Budowa instalacji wodnej od komory wodomierzowej do poszczególnych działek a także studzienek czerpalno-pomiarowych. Studzienki czerpalno-pomiarowe mają być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych (np. kłódka). Szczegółowy zakres prac zawarty jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Wszelkie wytyczne i dokumentacje dostępne są w biurze Organizatora. Oferenci chcący przystąpić do przygotowania oferty mogą poprosić organizatora o przesłanie dokumentacji drogą mailową.

III. TERMIN REALIZACJI

Termin rozpoczęcia budowy między 21 września 2020r a 12 października 2020. Termin zakończenia 31 października 2020r. Realizacja całości budowy sieci wodociągowej według załączonej specyfikacji zakończonej odbiorem technicznym.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU I WYMAGANIA DLA OFERENTÓW

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Posiadają potencjał ekonomiczny a także pracowników zdolnych do wykonania zadania.

V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać za pomocą poczty email na adres p.kosmatka@cadperfekt.pl. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się moment datę i godzinę wpłynięcia maila. Termin składania ofert upływa w dniu: 11 września 2020r. o godz. 18.00 Odczytanie ofert nastąpi w dniu: 11 września 2020r. o godz.19.00 w siedzibie Organizatora.

VI. OSOBY KONTAKTOWE

– Paweł Kosmatka tel. 602 334 702, e-mail: p.kosmatka@cadperfekt.pl

VII. DODATKOWE POSTANOWIENIA

Do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu bądź też zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert w dowolnym etapie postępowania przed jego rozstrzygnięciem i bez podania przyczyny.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy po spłynięciu ofert w przypadku kiedy żadna ofert nie będzie mieścić się w założonym budżecie przewidzianym do wykonania inwestycji.Uruchomienie Sieci Wodociągowej

Zarząd Rod Osobowice informauje, iż dnia 4 kwietnia 2020 roku o godzinei 13:00 zostanie uruchomina sieć wodociągowa. Prosimy o przybycie użytkowników nowej sieci celem sprawdzenia czy nie są odkręcone zawory na poszczególnych działkach.

Zamknięcie Biura Zarządu

W związku z zagrożeniem zarażenia KORONAWIRUSEM informujemy, iż biuro zarządu będzie nieczynne do odwołania. Wznowienie dyżurów zależne będzie od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Przepraszamy za utrudnienia

Odczyt stanu liczników

W związku z zagrożeniem zarażenia KORONAWIRUSEM informujemy, iż planowany na 21 marca odczyt liczników wody w wybudowanej sieci wodociągowej zostaje odwołany. Jednocześnie prosimy obecnych użytkowników o spisanie we własnym zakresie obecnego stanu licznika, oraz niezwłoczne wysłanie tego stanu smsem bądź mmsem na numer 602 334 702 lub 501 224 365 . Szybka reakcja na powyższe ogłoszenie pozwoli nam równie szybko napełnić instalację oraz uruchomić wodę w ROD Osobowice.

Zebranie w Sprawie Instalacji Nawadniania

Zarząd ROD Osobowice zaprasza osoby które mają już wodę miejską na swoich ogródkach oraz osoby które będą miały zakładaną wodę w tym roku ( czyli drugi etap). Na zebraniu będzie poruszana kwestia regulaminu korzystania z sieci wodoćiagowej, oraz organizacji uzytkowania wyżej wymienionej sieci

7 Marca 2020 o godzinie 11:00 w domu działkowca.

Prosimy o liczne przybycie .Zebranie w Sprawie Instalacji Nawadniania

Sieć Wodociągowa w ROD OSobowice Zarząd ROD Osobowice zaprasza zainteresowane osoby na zebranie w sprawie budowy instalacji nawadniania w ROD w dniu 23 Listopada o godzinie 11:00 w domu działkowca. Prosimy o liczne przybycie aby podjąć wiążące decyzje.

Plan spotkania:

 • Omówienie planu rozprowadzenie instalacji po ogrodzie.
 • Omówienie terminu zaczęcia i realizacji.
 • Omówienie spraw organizacyjnych
 • Wyniki Przetargu na Budowę Instalacji Wodnej w ROD Osobowice.

  W dniu 12-11-2019 Odbyło się otwarcie ofert na: Budowę instalacji nawadniania ogrodów działkowych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Osobowice" przy ul. Krotoszyńskiej 2 we Wrocławiu.  Wyłoniono następującą firmę:

  FIRMA INSTALACYJNO-USŁUGOWA KRZYSZTOF MATYSZKIEWICZ UL. KRÓTKA 10, 56-513 MIĘDZYBÓRZ  Prace związane z budową instalacji rozpoczną się z początkiem grudnia 2019
  Mikołaj w ROD OSOBOWICE W 2019 Roku

  Zaprasza Zarząd ROD Osobowice
  Zarząd ROD Osobowice ogłasza przetarg

  Budowa instalacji nawadniania ogrodów działkowych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Osobowice" przy ul. Krotoszyńskiej 2 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 2/ 2019;

  I. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA

  Rodzinny Ogród Działkowy "Osobowice" , ul. Krotoszyńska 2, 51-009 Wrocław (zwany również „Organizatorem”) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w trybie przetargu pisemnego, zgodnie z przyjętymi kryteriami na wykonanie zadania;

  „Budowa instalacji nawadniania ogrodów działkowych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Osobowice”

  II. PRZEDMIOT PRZETARGU

  Wykonanie instalacji nawadniania w ROD "Osobowice". Budowa instalacji wodnej od komory wodomierzowej do poszczególnych działek a także studzienek czerpalno-pomiarowych. Studzienki czerpalno-pomiarowe mają być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych (np. kłódka). Szczegółowy zakres prac zawarty jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Wszelkie wytyczne i dokumentacje dostępne są w biurze Organizatora. Oferenci chcący przystąpić do przygotowania oferty mogą zapoznać się z dokumentacją projektową, oraz szczegółowym zakresem prac z wiązanych z niniejszym zapytaniem, w terminie od 29 października 2019 do 08 listopada 2019 wcześniej uzgadniając to z Organizatorem. Oferent w tym celu musi osobiście wstawić się w biurze Organizatora lub poprosić go o przesłanie dokumentacji drogą mailową.

  III. TERMIN REALIZACJI

  Termin rozpoczęcia budowy między 1 grudnia 2019r a 20 stycznia 2020. Termin zakończenia 30 marca 2020r. Realizacja całości budowy sieci wodociągowej według załączonej specyfikacji zakończonej odbiorem technicznym.

  IV. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU I WYMAGANIA DLA OFERENTÓW

  W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Posiadają potencjał ekonomiczny a także pracowników zdolnych do wykonania zadania.

  V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zawierającej nazwę i adres Oferenta oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu. Oferty należy składać w Biurze Zarządu ROD „Osobowice”, lub na adres Wrocław ul Krotoszyńska 2, 51-009 Wrocław listem poleconym, pocztą kurierska lub osobiście albo za pomocą poczty email na adres p.kosmatka@cadperfekt.pl. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się moment złożenia oferty w siedzibie Organizatora lub data wpłynięcia maila. Termin składania ofert upływa w dniu: 12 listopada 2019r. o godz. 11.00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12 listopada 2019r. o godz.12.00 w siedzibie Organizatora.

  VI. OSOBY KONTAKTOWE

  – Paweł Kosmatka tel. 602 334 702, e-mail: p.kosmatka@cadperfekt.pl

  VII. DODATKOWE POSTANOWIENIA

  Do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu bądź też zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert w dowolnym etapie postępowania przed jego rozstrzygnięciem i bez podania przyczyny.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy po spłynięciu ofert w przypadku kiedy żadna ofert nie będzie mieścić się w założonym budżecie przewidzianym do wykonania inwestycji.  Zebranie w Sprawie Instalacji Nawadniania

  Sieć Wodociągowa w ROD OSobowice Zarząd ROD Osobowice zaprasza zainteresowane osoby na zebranie w sprawie budowy instalacji nawadniania w ROD w dniu 18 Lipca o godzinie 18:30 w domu działkowca. Przedstawimy aktualną sytuację związaną z wykonaniem instalacji oraz przedyskutujemy dalsze etapy związane z wykonaniem wyżej wymienionej inwestycji. Prosimy o liczne przybycie aby podjąć wiążące decyzje.  Przetarg na wykonanie instalacji nawadniania

  Zarząd ROD Osobowice ogłasza wyniki przetargu

  Budowa instalacji nawadniania ogrodów działkowych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Osobowice" przy ul. Krotoszyńskiej 2 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 1/ 2019;

  W związku ukazania się ogłoszenia o przetargu na budowę sieci nawadniania w ROD "Osobowice" oferty złożyły następujące podmioty: Biuro Usług Inżynierskich Zbigniew Kasprzyk oraz Olima Sp. z o.o. ul. Bratnia 7 lok. 403 56-400 Oleśnica

  Nie wybrano żadnej z ofert gdyż przekraczały one założony budżet inwestycji  Dzień Dziecka w ROD OSOBOWICE W 2019 Roku

  Zaprasza Zarząd ROD Osobowice

  Przetarg na wykonanie instalacji nawadniania

  Zarząd ROD Osobowice ogłasza przetarg

  Budowa instalacji nawadniania ogrodów działkowych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Osobowice" przy ul. Krotoszyńskiej 2 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 1/ 2019;

  I. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA

  Rodzinny Ogród Działkowy "Osobowice" , ul. Krotoszyńska 2, 51-009 Wrocław (zwany również „Organizatorem”) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w trybie przetargu pisemnego, zgodnie z przyjętymi kryteriami na wykonanie zadania;

  „Budowa instalacji nawadniania ogrodów działkowych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Osobowice”

  II. PRZEDMIOT PRZETARGU

  Wykonanie instalacji nawadniania w ROD "Osobowice". Budowa instalacji wodnej od komory wodomierzowej do poszczególnych działek a także studzienek czerpalno-pomiarowych. Studzienki czerpalno-pomiarowe mają być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych (np. kłódka). Szczegółowy zakres prac zawarty jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Wszelkie wytyczne i dokumentacje dostępne są w biurze Organizatora. Oferenci chcący przystąpić do przygotowania oferty mogą zapoznać się z dokumentacją projektową, oraz szczegółowym zakresem prac z wiązanych z niniejszym zapytaniem, w terminie od 14 czerwca 2019 do 21 czerwca 2019 wcześniej uzgadniając to z Organizatorem. Oferent w tym celu musi osobiście wstawić się w biurze Organizatora.

  III. TERMIN REALIZACJI

  Termin rozpoczęcia budowy między 1 lipiec 2019r. Termin zakończenia 15 sierpnia 2019r. Realizacja całości budowy sieci wodociągowej według załączonej specyfikacji zakończonej odbiorem technicznym.

  IV. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU I WYMAGANIA DLA OFERENTÓW

  W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Posiadają potencjał ekonomiczny a także pracowników zdolnych do wykonania zadania.

  V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zawierającej nazwę i adres Oferenta oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu. Oferty należy składać w Biurze Zarządu ROD „Osobowice”, lub na adres Wrocław ul Krotoszyńska 2, 51-009 Wrocław listem poleconym, pocztą kurierska lub osobiście. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się moment złożenia oferty w siedzibie Organizatora. Termin składania ofert upływa w dniu: 25 czerwcca 2019r. o godz. 18.00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25 czerwca 2019r. o godz.19.00 w siedzibie Organizatora.

  VI. OSOBY KONTAKTOWE

  – Paweł Kosmatka tel. 602 334 702, e-mail: p.kosmatka@cadperfekt.pl

  VII. DODATKOWE POSTANOWIENIA

  Do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu bądź też zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert w dowolnym etapie postępowania przed jego rozstrzygnięciem i bez podania przyczyny.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy po spłynięciu ofert w przypadku kiedy żadna ofert nie będzie mieścić się w założonym budżecie przewidzianym do wykonania inwestycji.  INFORMACJA Zarządu ROD Osobowice
  o wysokości opłat w 2019 roku.

  Nazwa opłaty Wysokość opłaty w 2019 roku
  Składka członkowska PZD 6,00 zł /działka
  Opłata ogrodowa 0,40 zł/m2
  Opłata partycypacyjna/ przekazywana do OZ/ 0,08 zł/m2
  Opłata wodna /tylko podłączeni do sieci/ 10,00 /działka
  Opłata za śmieci 60,00 / działka
  Opłata ogrodowa w części przeznaczonej na inwestycje,remonty/wpłacona jednorazowo przez nowego działkowca/ 250,00 zł/nowo wstępujący/
  Opłata ogrodowa /jednorazowa wpłata w roku nabycia działki/ 180,00 zł/nowo wstępujący/

  TERMIN WNOSZENIA DO 31 CZERWCA 2019 R.

  Konto bankowe ROD Osobowice: Bank Spółdzielczy Kobierzyce nr. 63 9575 1027 0000 1661 2000 0010

  Zimowy odczyt wodomierzy

  ZARZAD ROD OSOBOWICE informuje,iż w dniu 13 października godzina 11 odbędzie się odczyt wodomierzy instalacji wodnej. W przypadku złej pogody ( np. opady deszczu ) ponowny odczyt będzie 22 Października 2018. Po odczytaniu liczników nastąpi zakręcenie wody.

  Obecność działkowców obowiązkowa !!!

  Dzień Działkowca w ROD OSOBOWICE W 2018 Roku

  Zaprasza Zarząd ROD Osobowice

  Tu podaj tekst alternatywny

  Dzień Dziecka w ROD OSOBOWICE W 2018 Roku

  Zaprasza Zarząd ROD Osobowice

  Tu podaj tekst alternatywny

  Opłaty Ogrodowe ROD OSOBOWICE W 2018 Roku

  Opłaty uchwalone Walnym Zebraniem Członków PZD ROD Osobowice w dniu 05 maja 2018 r.

  1. Opłata ogrodowa / wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD/ 0,56 zł/ m2

  2. Opłata partycypacyjna / przekazywana do OZ PZD/ 0,08 zl/m2

  3. Opłata inwestycyjna – remont tablicy elektrycznej Domu Działkowca 1,00 -od działki

  4 Opłata jednorazowa tytułem uporządkowania śmieci 10,00 od działki

  5. Składka członkowska PZD ( dla członków PZD ) 6zł od działki

  Opłaty należy wnosić wyłącznie przelewem na konto bankowe ROD Osobowice / paragraf 17 Regulaminu ROD/ 63 9575 1027 0000 1661 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Kobierzycach Oddział we Wrocłąwiu ul. Poniatowskiego 16-18

  TERMIN WNOSZENIA OPŁAT DO DNIA 30 CZERWCA 2018 R.

  Informację o naliczonej opłacie działki można odebrać w Biurze Zarządu w każdy wtorek w godz.. 17.oo- 19.oo

  Walne zebranie działkowców - 05.05.2018r.

  Zarząd ROD "Osobowice" informuje działkowców, że w dn. 05.05.2018r. (sobota) odbędzie się:

  Walne Zebranie Sprawozdawcze
  Członków ROD "Osobowice" za 2017r.

   I termin - godz. 10.00

  II termin - godz. 10.30  Zebranie odbędzie się w Domu Działkowca ROD "Osobowice", ul. Krotoszyńska 2.

  Zgodnie z par. 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy.

  Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

  Wielkanocny zając przez pola pomyka Wiosny jest symbolem – krajobraz rozkwita. Wpadł już do ogródka i choć tchu brakuje Świąteczne życzenia szybko recytuje: Alleluja wesołego, pysznego święconego, Dyngusa mokrego i spokoju wszelkiego!!!

  Życzy Zarząd ROD Osobowice

  Tu podaj tekst alternatywny
           
  Sylwester 2017/2018

  Komitet Organizacyjny Działkowców serdecznie zaprasza wszystkich Działkowców, wraz z rodzinami, na Sylwester organizowany w Domu Działkowca.
  • Zabawa z udziałem orkiestry od godz. 20:00 do godz. 02:00.
  • Trzy ciepłe posiłki, zimne przekąski, zimne i ciepłe napoje.
  • Butelka szampana na cztery osoby.
  • Alkohol we własnym zakresie.
  Wstęp 80 zł/osoba – ilość miejsc ograniczona!

  Zapisy pod numerem telefonu 501 224 365 (Ewa Brunarczyk) do dnia 30.11.2017r.

  Wpłat będzie można dokonać w dn. 02.12.2017r. (sobota) w biurze zarządu ROD Osobowice w godzinach 12:00 – 14:00.

  Wywóz śmieci w okresie zimowym.

  Uprzejmie informujemy, że w związku z okresem zimowym, odpady zmieszane oraz zielone będą wywożone z naszego ogrodu tylko do końca października.
  W związku z powyższym prosimy o nie wyrzucanie śmieci po tym terminie. Ostatnim dniem wywozu odpadów zielonych będzie 27 październik (piątek).
  Prosimy również o nie wystawianie kolejnych worków z odpadami zielonymi po ostatnim wywozie w październiku.

  Dzień działkowca 2017

  Zarząd ROD "Osobowice" we Wrocławiu
  zaprasza działkowców wraz z rodzinami na
  "DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2017"
  w domu działkowca ROD "Osobowice"
  2 wrzesień 2017r. godz. 14.00

  Budowa sieci wodociągowej - spotkanie sierpień 2017.

  Informujemy, że w dn. 19.08.2017r. odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne w sprawie budowy sieci wodociągowej. Na spotkaniu planowane jest przedstawienie podziału budowy na etapy jak również zostanie przeprowadzona ankieta w sprawie połączenia z inwestycją budowy sieci elektrycznej. Serdecznie zapraszmy.

  Szczegóły inwestycji

  Informacja finansowa za 2016 r.

  Zgodnie z art. 33 ust. 2-4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Zarząd ROD przedstawia działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD w 2016r. czytaj więcej

  Kolejne zmiany w zasadach wycinki drzew!

  W dniu 17 czerwca 2017 r. weszły w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

  Więcej informacji o nowych zasadach można znaleźć na stronie PZD: KOMUNIKAT Prezydium KR PZD z dnia 5 czerwca 2017 r. ws. zmiany zasad wycinki drzew na terenach ROD - 06.06.2017

  Godziny otwarcia wypożyczalni.

  Informujemy, że od dn. 20.05.2017r. wypożyczalnia będzie czynna w następujących dniach tygodnia:
  wtorekgodz. 15.00 - 18.00
  czwartekgodz. 14.00 - 17.00
  sobotagodz. 9.00 - 15.00

  Budowa sieci wodociągowej - spotkanie.

  Informujemy, że w dn. 27.05.2017r. odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie budowy sieci wodociągowej.

  Szczegóły inwestycji

  Zmiana godzin otwarcia Biura Zarządu.

  Informujemy, że od dn. 25.04.2017r. ulegną zmianie godziny otwarcia Biura Zarządu ROD "Osobowice". Biuro Zarządu będzie otwarte w każdy wtorek w godz. 16.00 - 18.00.

  Walne zebranie działkowców - 22.04.2017r.

  Zarząd ROD "Osobowice" informuje działkowców, że w dn. 22.04.2017r. (sobota) odbędzie się:

  Walne Zebranie Sprawozdawcze
  Członków ROD "Osobowice" za 2016r.

   I termin - godz. 12.00

  II termin - godz. 12.30  Zebranie odbędzie się w Domu Działkowca ROD "Osobowice", ul. Krotoszyńska 2.

  Zgodnie z par. 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy.

  Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r. - 12.01.2017

  Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD.

  Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez działkowca dzierżawiona.

  Niemniej jednak nowelizacją wprowadzono znaczące zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia - co wpływa na rozszerzenie zakresu swobody działkowców. Od 1 stycznia 2017 r. działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

  • 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

  Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m². A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy zajmują.

  Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji.

  Istotne też jest, że jeśli działkowiec przed 1 stycznia 2017 r. złożył wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta o pozwolenie na wycinkę drzewa lub krzewów rosnących na jego działce i do końca 2016 r. decyzja w tej sprawie albo nie została wydana, albo jeszcze nie stała się ostateczna - stosuje się znowelizowane, korzystniejsze dla działkowców przepisy.

  Krajowa Rada PZD

  Apel Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 grudnia 2016 r. do Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz działkowców

  W niektórych mediach trwa kampania oszczerstw pod adresem Polskiego Związku Działkowców, który od 35 lat stoi na straży praw działkowców i ogrodów działkowych. Programy emitowane w telewizji publicznej, a także artykuły publikowane przez Gazetę Wyborczą i jej terenowe oddziały, przedstawiają zniekształcony obraz działalności i zarządzania w ogrodach działkowych. Praca tysięcy społecznych działaczy Polskiego Związku Działkowców znalazła się pod lupą dziennikarzy, którzy różnymi metodami, w tym poprzez perfidne kłamstwa i pomówienia pod adresem struktur PZD, wypaczają prawdziwy obraz całej organizacji. Bezkrytyczne przyjmowanie przez te media słów od osób, które weszły często w konflikt z prawem sprawia, że prawda schodzi na drugi plan, a liczy się tylko sensacja i bezpardonowa krytyka działaczy PZD. W innym wypadku moglibyśmy także zobaczyć programy czy przeczytać artykuły o sukcesach PZD, o wieloletnim trudzie walki o nienaruszalność ogrodów, inwestycjach oraz rozwoju ogrodów i ich otwarciu na potrzeby społeczności lokalnych. Niestety, celem działania jest jedynie przedstawianie społecznych działaczy PZD w krzywym zwierciadle poprzez jednostronne i nieobiektywne materiały.

  (...)

  Pełna treść apelu znajduje się tutaj

  Zimowy odczyt wodomierzy

  Informujemy, że w dniu 29.10 (sobota) od godz. 9.00 będzie dokonywany odczyt wskazań wodomierzy. Bardzo proszę o obecność w tym dniu wszystkich działkowców posiadających zamontowane liczniki wody lub o kontakt telefoniczny z wiceprezesem P. Kosmatką (tel. 602 334 702).

  Zima 2016/2017

  Zarząd ROD "Osobowice" informuje, że od dnia 1 listopada 2016r do 30 marca 2017r ze względu na okres zimowy nie będzie czynne Biuro Zarządu.

  W tym okresie nie będzie również otwierana brama wjazdowa.

  Działkowcom przypominamy, że ze względu na brak kontenerów obowiązuje zakaz wyrzucania śmieci!!!

  W wyjątkowych syutacjach proszę o kontakt telefoniczny z Prezesem lub Wiceprezesem ROD "Osobowice".

  Dzień działkowca 2016 - podsumowanie

  W sobotę 17 września 2016 roku działkowcy ROD Osobowice obchodzili uroczyście tegoroczny Dzień Działkowca. Cieszy, że nawet deszczowa pogoda nie przeszkodziła w licznym przybyciu do Sali Działkowca.

  Tegoroczne obchody były szczególne - 35 lecie PZD i pierwszy raz w historii naszego Ogrodu wręczenie odznak PZD „Zasłużony Działkowiec” dla działkowców p. Krystyny Matusiak i Tadeusza Bryckiego.

  Wzorowa Działka Roku 2016 to konkurs dla działkowców w kategoriach: działka rekreacyjna, działka rekreacyjno–ogrodowa oraz działka ogrodowa. Nagrodzono 9 osób, 3 osoby wyróżniono. Nagrodzeniu otrzymali okolicznościowe puchary, dyplomy i upominek rzeczowy. Lista osób nagrodzonych w wcześniejszych aktualnościach.

  W tym roku zapoczątkowano prezentację przez działkowców jesiennych bukietów. Udekorowały one nasze święto i stoły. Dziękujemy. Nie zwiodły Panie z Fundacji „ Jak malowana” organizując zabawy i konkursy dla dzieci. Dorośli działkowcy bawili się przy muzyce i przy przygotowanych posiłkach.

  Relacja zdjęciowa z imprezy znajduje się w galerii.

  Zakręcenie wody 2016

  Zarząd ROD "Osobowice" informuje, że zakręcenie wody w instalacji wodnej oraz hyfroforni odbędzie się w dn. 15.10.2016r.

  Dzień działkowca 2016

  Zarząd ROD "Osobowice" we Wrocławiu
  zaprasza działkowców wraz z rodzinami na
  "DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2016"
  w domu działkowca ROD "Osobowice"
  17 wrzesień 2016r. godz. 14.00
  Szczegółowy program dnia znajduje się tutaj.

  "Wzorowa działka 2016" - ogłoszenie wyników

  Komisja Konkursowa ROD "Osobowice" ogłasza wyniki konkursu "Wzorowa działka 2016"
  Kategoria Działka Rekreacyjna
  I miejsce - Działka nr 273
  II miejsce - Działka nr 208
  III miejsce - Działka nr 265
  Kategoria Działka Ogrodnicza
  I miejsce - Działka nr 349
  II miejsce - Działka nr 324
  III miejsce - Działka nr 205
  Kategoria Działka Ogrodniczo - Rekreacyjna
  I miejsce - Działka nr 330
  II miejsce - Działka nr 132
  III miejsce - Działka nr 130
  Dodatkowo wyróżnione zostały działki:
  Działka nr 374
  Działka nr 397
  Działka nr 260
  Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 17 września 2016 podczas uroczystości Dnia Działkowca.
  GRATULUJEMY!

  Dzień Dziecka W ROD Osobowice

  Po raz pierwszy w dniu 04.06.2016 Zarząd ROD OSOBOWICE zorganizował przy współpracy z fundacją Jak Malowana dzień dziecka w naszym ogrodzie dla dzieci działkowców i dzieci mieszkańców osiedla OSOBOWICE . Dzieci wspólnie bawiły się przy konkursach i zabawach, które wszystkim dawały sporo radości .Uczestniczyły w zajęciach robienia figurek z masy cukrowej oraz tworzenia broszek z filcu, które przygotowały i prowadziły Panie z fundacji Ewa Małkiewicz i Grażyna Małkiewicz . Nagrody ufundowane przez Zarząd ROD otrzymało każde dziecko uczestniczące w konkursach , które osobiście wręczała Pani Prezes Jadwiga Gałęcka .  Zdjęcia z Dnia dziecka Zajrzyj tutaj...


  „Wzorowa działka „ w 2016 roku

  Zarząd ROD „Osobowice „ we Wrocławiu ogłasza konkursu dla działkowców w następujących kategoriach:

  - wzorowa działka rekreacyjna

  - wzorowa działka ogrodnicza (uprawna)

  - wzorowa działka ogrodniczo-rekreacyjna

  Celem konkursu jest wyłonienie zwycięzców w proponowanych kategoriach oraz promowanie ciekawych pomysłów i rozwiązań. Ocenie będą podlegać: altana, kompostownik, ogrodzenie, kącik wypoczynkowy, pergole, tarasy, ścieżki, rabaty kwiatowe, warzywnik, drzewa owocowe, krzewy ozdobne Po rozstrzygnięciu konkursu nastąpi wręczenie nagród w czasie organizowanej uroczystości z okazji Dnia Działkowca w dniu 17.09.2016.  Włączenie Wody w Roku 2016

  Zarząd ROD "Osobowice" we Wrocławiu informuje że

  Odkręcenie wody w instalacji wodnej

  odbędzie się w dniu 15.04.2016 o godzinie 16:00

  Obecność osób które obecnie posiadają instalację wodną jest OBOWIĄZKOWA !!!  WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

  Zarząd ROD "Osobowice" we Wrocławiu informuje że

  WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

  Odbędzie się w dniu 23.04.2016 w Domu Działkowca ROD "Osobowice"

  we Wrocławiu ul. Krotoszyńska 2

  Początek obrad:

  w I terminie godz. 12.00

  w II* terminie godz. 12.30.

  (* zgodnie z art 61 ust 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu)

  Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie powinien mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

  Prezes Zarządu ROD Osobowice
  Nowy regulamin ROD - 01.01.2016

  Obowiązuje od 1 stycznia 2016. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców uchwaliła nowy regulamin ROD, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. To kolejny etap dostosowywania reguł obowiązujących w 4738 ogrodach prowadzonych przez PZD do nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zgodnie z ustawą, zawarte w nim zasady mają obowiązywać nie tylko działkowców, ale każdą osobę przebywającą w ogrodzie.

  Daty i godziny urzędowania Zarządu ROD "Osobowice" w miesiącach zimowych

  Zarząd ROD "Osobowice" informuje działkowców, iż Biuro Zarządu czynne będzie od miesiąca listopada 2015 do marca 2016 w poniższych terminach

  Godziny otwarcia biura Zarządu w poniższych terminach to 15-17

 • Listopad 2015 dnia 10.11.2015 oraz 24.11.2015
 • Grudzień 2015 dnia 08.12.2015 oraz 22.12.2015
 • Styczeń 2016 dnia 12.01.2016 oraz 26.01.2016
 • Luty 2016 dnia 09.02.2016 oraz 23.02.2016
 • Marzec 2016 dnia 15.03.2016 oraz 29.03.2016


 • Brama Wjazdowa do Ogrodu

  W związku z budową drogi wjazd na teren działek zotał wstrzymany w miesiącu paździeriku.

  Od listopada 2015 do marca 2016 brama wjazdowa będzie zamknięta dla działkowiczów.

  ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY  Nadzwyczajne Walne Zebranie Działkowców ROD Osobowice

  W związaku z możliwością przeprowadzenia instalacji wodnej w naszym ogrodzie prosimy wszystkich zainteresowanych o wpisywanie się na listę celem zoragnizowania nadzwyczajnego zebrania działkowców. Walne zebranie pozwoli nam przedstawic dotychczas zebrane informacje na temat przyłacza wody. Pozwoli też na uchwalenie realizacji projektu przyłącza oraz całej instalacji wodnej w ROD Osobowice. Podpisanie się na liscie nie jest deklaracją chęci przyłaczenia wody a jedynie przyczyni się do zwołania walnego zebrania. W tym celu musimy zebrać 150 podpisów. Zapraszam serdecznie do Domu Działkowca we wtorki i soboty w godzinach urzędowania. Walne zebranie zrobimy jeszcze w tym roku pozwoli to uruchomic prace związane z prpzyłaczem wody na wiosnę 2016 roku.  Dzień Działkowca - Relacja

  Jak co roku 5 września odbyło się swięto naszych Działkowców.

  Jak co roku 5 września odbyło się swięto naszych Działkowców. W tym roku każdy z obecnych działkowców mógł skosztowąć smaczengo kurczaka a popić go piwem. Po napełnieniu żołądków można było potańczyć w rytmie przebjów które były grane przez zespół "OPTYMIŚCI". W tym roku bawić mogli się nie tylko dorośli działkowcy. Dla ich pociech zorganizowane były liczne atrakjcje takie jak: malowanie twarzy kolorowymi farbkami, tworzenie figurek z ciasta, czy robienie gigantycznych baniek mydlanych. Każde dziecko mogło też wykazać się swoimi talentami rysunkowymi malując tysiącem kredek po kartonach jakie zostały dla nich przygotowane. Za atrakcje przygotowane dla naszych dzieci serdecznei dziękujemy Pani Ewie z fundacji "Jak Malowana"

  Gorąco zapraszamy w następnym roku !!!

  ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FOTOGALERII

  Dzień Działkowca

  Zapraszamy wszystkich naszych działkowców na coroczny DZIEŃ DZIAŁKOWCA.

  Startujemy o godzinie 14:00

  Zarząd Zaprasza chętnych działkowców do udziału spotkaniu podczas którego przewidziane jest wręczenie nagród dla działkowców wzorowo zagospodarowanych i uprawianych działek, oraz poczęstunek konsumpcyjny. Zabierzcie ze sobą wasze pociechy dla nich też przewidziane liczne atrakcje.

  Gorąco zapraszamy 5 września 2015 roku !!!